Täienduskoolitusele vastuvõtt

Vaaloe Koolituse kursusele on võimalik registreeruda kodulehel (www.vaaloevoog.ee) soovitud kursuse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt.

Kursusele saab registreeruda ka telefoni teel või e-posti teel irene.janter@gmail.com edastades oma soovi ja registreerumiseks vajalikud andmed.

Helistada +372 5567 6425

Saab küsida infot kursuse kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Samuti edastada oma koolitussoovid ning erisoovid koolitusel osalemiseks.

Kui tunned, et väljapakutud koolitus ei ole täpselt see, mida soovid, võta julgelt ühendust meie koolitajaga ja räägi oma soovist, leiame koos lahenduse.

Peale koolitusele registreerumist saadetakse osalejatele arve koolituse eest. Arve tuleb tasuda enne kursuse algust. Pikkade kursuste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel. Maksegraafiku korral tuleb viimane makse tasuda enne kursuse lõppu.

Hiljemalt 3 päeva pärast arve tasumist saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – e-kursusele juurdepääs HARNO Moodles ja salasõna.

Koolitusele Zoom keskkonnas saadetakse hiljemalt 1 nädal enne kursuse algust e-posti teel vastav kutse koolitusele koos keskkonda sisenemise lingi ja juhendiga.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Ajaliselt väljakuulutatud koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta.

AEG KOKKULEPPEL koolituselt arvatakse õppija välja, kui ta ei ole koolituseks kokkulepitud aja lõppedes sooritanud nõutud töid ja sellisel juhul talle tunnistust ei anta.

Kui osaleja teatab oma loobumisest vähemalt 2 päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks. Kui osaleja loobub koolitusest kursuse jooksul, siis õppemaksu ei tagastata.

Kui osalejal on kursuse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma koolitaja poole. Sel juhul oleme püüdnud võimaluse piires osalejale vastu tulla ja pikendame kursuse lõpptähtaega.

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 OÜ Vaaloe poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Vaaloe Koolitus.

1.2. Vaaloe Koolitus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

1.3 Vaaloe Koolitus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedinormidest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2 Koolitusasutuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.

2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppe eesmärk;

4) õpiväljundid;

5) õppekava koostamise alus;

6) sihtgrupp;

7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

9) õppe sisu;

10) õppekeskkonna kirjeldus;

11) õppemeetod;

12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid

13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe-eesmärgid.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Vaaloe Koolitus poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust, minimaalselt bakalaureusekraadi, enamjaolt magistrikraadi. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik kindla ajaga piiratud e-kursused on koolitusasutuse kodulehel vähemalt kolm kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest. AEG KOKKULEPPEL koolitusele saab liituda, kui kokkulepe on saavutatud.

4.2 Kõigil õppijatel soovitame enne koolitusele registreerimist võtta ühendust koolituse korraldajaga täpsustamaks üle koolitusvajadus ning edastamaks enda soove.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt 3 päeva jooksul pärast arve tasumist juurdepääsu e-kursusele.

4.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.

4.5 Vaaloe Koolitus pakub õppimiseks e-kursusi HARNO Moodle keskkonnas, et õppijal oleks paindlik võimalus oma aega jaotada ja ei oleks takistusi kursusest osavõtmiseks olenemata geograafilisest asukohast. E-õppe korral ei muutu takistuseks ka eneseisolatsioon Covid.-19 tingimustes, kus suuremad kogunemised koolitustele klassiruumides on kas keelatud või ei ole soovituslikud.

4.6 Vaaloe Koolitusel on olemas kõik võimalused korraldada e-koolitusi, vajalikud vahendid andmaks distantsõpet ja püsiv internetiühendus.

4.7 Koolitusasutuse eesmärgiks on tagada iga õppija individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

5.2. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel muudetakse kursuse sisu ja täiendatakse korraldust.

Õppemaksu tasumine ja tagastamine

Õppemaksu tasumine ja tagastamine

www.vaaloevoog.ee lehel koolitusele registreerimisel on võimalus koolituse eest tasuda OÜ Vaaloe pangaarvele SEB pangas EE941010220220392229.

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu, sest pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas.

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil +372 5567 6425 või irene.janter@gmail.com. Kui olete Teile saadetud Moodle lingi kaudu koolitusele juba sisenenud, siis õppetasu ei tagastata.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel tööde esitamine vähemalt 80% ulatuses.

Vaaloe Koolitus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu koolitus ära ei jää, viibida võib erakordsetel juhtudel koolitaja poolt antav tagasiside. Kursusele registreerunuid teavitatakse taolistest juhustest viivitamatult. Vaaloe Koolituse tõttu ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Tulumaksutagastus koolituskuludelt

OÜ Vaaloe (Vaaloe Koolitus) on kõigi oma kodulehel nimetatud koolituste kohta esitanud majandustegevusteate nr. 215041, mis annab koolituse eest tasunutel õiguse koolituskuludelt tulumaksu tagasi saada.

OÜ Vaaloe on 24.märtsist 2021.a. Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Vaaloe Koolitus viib läbi raamatupidamisalaseid koolitusi, mis kuuluvad õppekavarühma Majandusarvestus ja maksundus ning õppekavarühma Juhtimine ja haldus kuuluvaid koolitusi.

Vaaloe Koolituse kõik koolitused on seotud kutsestandarditega Raamatupidaja, tase 5 ja Väikeettevõtja, tase 5

Kui Sul tekkis lisaküsimusi Vaaloe Koolituse koolituste kohta, siis helista +372 5567 6425 ja küsi julgelt!

Andmekaitse

1. Vastutava töötleja tutvustus ja kontaktid

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Osaühing Vaaloe (registrikood 12484500, edaspidi meie).

Pakume oma klientidele erinevaid koolitusi ning raamatupidamise- ja äriteenuseid, mille osutamise käigus puutume kokku ka oma klientide isikuandmetega.

Privaatsusteates anname ülevaate selle kohta, milliseid isikuandmeid me oma klientide kohta kogume ja töötleme, millistel eesmärkidel ja millisel alusel me seda teeme ja kui kaua me andmeid säilitame. Samuti anname ülevaate, millised on õigused seoses neid puudutavate isikuandmete töötlemisega.

Täiendavate küsimuste korral saab meiega ühendust alljärgnevatel kontaktidel:
Telefon: + 372 5567 6425
E-post: irene.janter@gmail.com

2. Milliseid isikuandmeid, miks ja millisel alusel me kogume?

2.1. Kõikide teenuste osutamiseks küsime oma klientidelt järgmiseid andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • isikukood,
 • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress).

Neid andmeid kogume ja kasutame selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, aga ka selleks, et täita meie vahel sõlmitud lepingut (nt koolitusega seotud korraldusliku info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks jne).

Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime raamatupidamise algdokumentide (arve) koostamiseks.

Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peame väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millel tuleb kajastada muuhulgas koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood.

Koolituse eest tasunud füüsilise isiku nimi ja isikukood on meile vajalik õppemaksu deklareerimisel Maksu-ja Tolliameti deklaratsioonil INF, et õppija saaks oma tuludeklaratsioonil koolituskulu kajastada.

Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on meile vajalikud ka rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate hoolsusmeetmete rakendamiseks (sh kliendi isikusamasuse tuvastamiseks). Raamatupidamisteenuse pakkujana oleme kohustatud seda seadust täitma.

Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamisel (õigustatud huvi).

Klientide kontaktandmeid me ei kasuta turunduslike teadaannete edastamiseks

2.2. Kõikide teenustega seonduvalt töötleme oma klientide kohta ka järgmiseid andmeid:

 • sõlmitud lepingud/esitatud tellimused;
 • maksekohustuste täitmise andmed (esitatud arved, maksegraafiku andmed, laekumised, võlgnevused jms);
 • kirjavahetus seoses lepinguga (teated, pretensioonid, avaldused, võlateatised, lepingu lõpetamise teated jms).

Need andmed on meile vajalikud selleks, et omaksime ülevaadet meievahelisest lepingulisest suhtest ning saaksime sõlmitud lepinguid ja esitatud tellimusi nõuetekohaselt täita, aga samuti selleks, et kajastada osutatud teenuste andmeid korrektselt oma raamatupidamises (raamatupidamise- ja maksuseadustest tulenev kohustus). Samuti on need andmed vajalikud võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamisel (tegemist on meie õigustatud huviga).

2.3. Raamatupidamisteenuse osutamiseks kogume juriidilisest isikutest klientidelt:

 • juhtorganite (juhatus ja nõukogu) liikmete isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood);
 • tegelike kasusaajate isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood).

Kohustus neid andmeid koguda ja säilitada tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusest, mida peame oma tegevuses järgima, kuna osutame raamatupidamisteenuseid.

Juhatuse liikmete andmeid küsime kliendilt ja kontrollime äriregistrist. Tegelike kasusaajate andmeid küsime kliendilt või kogume tegelike kasusaajate registrist, mis peatselt äriregistri juurde luuakse.

2.4. Koolitusteenuse pakkumise käigus töötleme järgmiseid klientide isikuandmeid:

 • koolituse nimetus, millele olete end meie kodulehe veebivormi kaudu, telefoni teel või e-posti kaudu registreerinud;
 • makstud koolitustasud – kasutame neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva informatsioonikohustuse täitmiseks (igal aastal esitame Maksu- ja Tolliametile andmed füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude kohta, mille suhtes rakendub tulumaksusoodustus.
 • koolitusel osalemise ja puudumise andmed – õppekava täitmise mahust sõltub, kas meil on õigus väljastada teile koolituse läbimist tõendav dokument või mitte (alus: täiskasvanute koolitamise seadus).

3. Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Koolitustel osalejate kohta peame me edastama andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole teie ise, vaid keegi teine (nt tööandja, Töötukassa vms). Nimelt on lõpptellijal õigustatud huvi ning enamasti ka juriidiline kohustus saada andmeid selle kohta, mille eest ta tasu on maksnud.

Samuti edastame koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, teatud juhtudel ka isikukood) koolitust läbiviivale lektorile, kuna lektori ülesanne on kontrollida, kas koolitusel osalevad ikka registreeritud isikud ning kes registreeritud isikutest on kohal ja kes puudub.

Klientidele postisaadetiste edastamiseks kasutame erinevaid posti ja kullerteenuse pakkujaid, kellele edastame seetõttu kliendi nime, aadressi ja vajadusel ka telefoninumbri.

Võime oma teenuste pakkumisel kasutada ka muid abistavaid teenuseid nagu IT-abi, audiitorteenused, õigusteenused jne. Kõik teenusepakkujad on meie volitatud andmetöötlejateks, kellel on õigus töödelda meilt saadud isikuandmeid üksnes teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ning üksnes meie poolt etteantud reeglite ja juhiste alusel.

Maksekohustuste rikkumise korral võime edastada andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa) teavet maksehäireregistrisse, mida peab AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137) ning mida maksehäireregistri kasutajad (nt pangad, tööandjad jne) kasutavad krediidiotsuste tegemiseks ja lepingupartnerite taustakontrolliks.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse (nt Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tarbijakaitseameti, Andmekaitse Inspektsiooni vms päringud kontrollide käigus) või kui esineb olukord, mil oleme seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama (nt informatsioonikohustuse täitmine Maksu- ja Tolliametile, teavitamiskohustuse täitmine rahapesu andmebüroole jne).

Isikuandmete edastamisel järgime alati minimaalsuse põhimõtet. See tähendab, et edastame andmeid vastuvõtjale vaid mahus, milleks see on andmete kogumise ja edastamise eesmärki silmas pidades õigustatud ja vajalik. Nt koolituse lõpptellijale edastame registreerimislehed või individuaalsed osavõtulehed, millelt nähtub koolitusel osaleja nimi, isikukood, koolitusel osalemise aeg ja koht ning osaleja allkiri. Samuti on lõpptellijal õigus saada ärakiri koolituse läbimist tõendavast tunnistusest või tõendist.

4. Kuidas me teie isikuandmeid hoiame?

Kasutame oma asjaajamise korraldamiseks, dokumentide hoidmiseks ja raamatupidamise korraldamiseks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-arveldajat, millele on isikliku ID kaardiga juurdepääs ainult meie töötajal.

Töötajate töölepingutes, aga ka koolitajatega sõlmitavates käsunduslepingutes on ettenähtud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus ning vastutus selle olulise kohustuse rikkumise eest.

Meie töötajatel on kohustus kasutada tööalase info vahetamiseks mõeldud nimelist e-posti aadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info turvaliselt läbi meie poolt kasutatava usaldusväärse teenusepakkuja (OÜ Zone Media) meiliserveri. Andmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

5. Kui kaua me andmeid säilitame?

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik

Arvestades, et peaaegu kõik meie poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust osutanud, siis võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes õigusvaidlustes. Seega oma õigustatud huvide kaitsmiseks lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud – see on 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

6. Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest (eelkõige Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679, jõustumise aeg 25.05.2018) tuleneb andmesubjektidele mitmeid õigusi, millest anname teile alljärgnevalt kokkuvõtliku ülevaate.

Inimesel on õigus:

 • saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest (NB: lisakoopia ehk teistkordselt samade andmete kohta koopia nõudmisel võime küsida teilt mõistlikku tasu koopia väljastamisega seotud halduskulu katmiseks);
 • esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
 • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud,
 • nõuda isikuandmete kustutamist (nt juhul, kui meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus või see alus on ära langenud, nt juhul, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek, mille te olete tagasi võtnud),
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks, mil menetleme teie taotlust või vaidlustust seoses isikuandmete töötlemisega),
 • saada isikuandmeid struktureeritult ja elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis ning edastada need andmed teisele teenusepakkujale, välja arvatud juhul, kui tegemist on andmetega, millele ülekandmisõigus ei kohaldu (vt soovi korral ka Andmekaitse Inspektsiooni selgitusi andmete ülekandmisõiguse kohta: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus),
 • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Privaatsusteate muutmine

Aeg-ajalt vaatame me oma privaatsusteate üle ning teeme sellesse vajalikke täiendusi. Olemasolevaid kliente teavitame privaatsusteate muutmisest e-posti teel enne muudatuste kehtima hakkamist. Kehtiv privaatsusteade on alati kättesaadav meie kodulehel.

Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.